Contact | Disclaimer | FAQ
Connection    
Quick search : Quick search
Fisconetplus Version 5.9.23
Service Public Federal
Finances
Circulaire 2017/C/87 betreffende pensioenen in eigen beheer

Document
Content exists in : nl fr

Search in text:
Print    E-mail    Show propertiesCirculaire 2017/C/87 betreffende pensioenen in eigen beheer

Bepalingen betreffende de Nederlandse uitfasering van pensioenen in eigen beheer.

Belgisch-Nederlands dubbelbelastingverdrag ; pensioenen in eigen beheer

FOD Financiën, 21.12.2017
Algemene Administratie van de Fiscaliteit – Internationale Betrekkingen - Personenbelasting

I. Algemeen

1. In deze circulaire zal de Belgische behandeling van de uitfasering van het Nederlandse 'pensioen in eigen beheer' besproken worden. Nederlandse directeur-grootaandeelhouders (dga), in België te vergelijken met bedrijfsleiders, worden in Nederland, anders dan in België, geacht hun werkzaamheden in dienstbetrekking uit te oefenen. Daarom mag die dga, net als alle andere werknemers in Nederland, een fiscaal gefacilieerd pensioen opbouwen waarbij er geen belastingheffing is in de opbouwfase, maar wel belasting bij de uitkeringen. In Nederland konden zij tot 01.07.2017 een pensioen opbouwen 'in eigen beheer'. Dit wil zeggen dat het beheer van de pensioenbijdragen en de uitbetaling van de pensioenen niet gebeurt door een professionele verzekeraar of pensioenfonds, maar  door de eigen onderneming of een ander eigenbeheerlichaam (zoals bijvoorbeeld een Nederlandse pensioen-BV).

2. Met een wet van 01.04.2017 heeft Nederland besloten tot een uitfasering van deze pensioenen in eigen beheer (Wet Uitfasering Pensioenen in eigen Beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen). Het uitfaseren van de pensioenen in eigen beheer in Nederland houdt samengevat het volgende in:

-      Dga’s kunnen vanaf 01.07.2017 geen pensioen meer opbouwen in eigen beheer

-      Dga’s kunnen kiezen om het bestaande reeds opgebouwde pensioen ofwel

* Volledig af te kopen (met een korting op de belastbare grondslag van 34,5 % in 2017, 25 % in 2018 en 19,5 % in 2019). Na 2019 is een voordelige afkoop niet meer mogelijk.

* Volledig om te zetten in een Nederlandse oudedagsverplichting (ODV). Na 2019 is omzetting in een ODV niet meer mogelijk.

* Te bevriezen: de bestaande tot 01.07.2017 opgebouwde pensioenen blijven dan onaangeroerd. De wetgeving van voor de inwerkingtreding van de Wet Uitfasering Pensioenen in eigen beheer blijft op deze pensioenen van toepassing.

3. Voor deze toelichting wordt ervan uitgegaan dat de dga inwoner is van België en dat de pensioen BV inwoner is van Nederland.

II. Toelichting uitfasering pensioenen eigen beheer

1. Afkoop

4. De dga heeft de mogelijkheid om het pensioen in eigen beheer gefacilieerd af te kopen tijdens de jaren 2017 (met een korting van 34,5 %), 2018 (met een korting van 25 %) en 2019 (met een korting van 19,5 %). Als de dga deze optie kiest, wordt de fiscale balanswaarde van het pensioen in eigen beheer in Nederland belast als een beloning uit een vroegere dienstbetrekking.

1.1. Verdragsrechtelijk regime

5. De afkoop in het kader van de uitfasering van pensioenen in eigen beheer valt onder het toepassingsgebied van artikel 18 van het Belgisch-Nederlands dubbelbelastingverdrag. Voor de afkoop van nog niet ingegane pensioenen wordt de heffingsbevoegdheid over deze inkomsten in principe op basis van artikel 18, § 3 en artikel 18, § 4 steeds aan Nederland toegewezen.

6. Echter, België zal slechts een vrijstelling met progressievoorbehoud (onverminderd de heffing van aanvullende gemeentebelasting) verlenen voor zover de betrokken inkomsten effectief in Nederland belast worden.

7. Vermits er in Nederland een korting voorzien is voor de afkoop van de pensioenen in eigen beheer, wordt dit deel van het inkomen niet als effectief belast beschouwd. Bijgevolg zal het bedrag van de korting in België niet worden vrijgesteld.

8. Voor de afkoop van reeds ingegane pensioenen komt op basis van artikel 18, §1 de heffingsbevoegdheid in principe aan België toe. Echter, Nederland mag deze inkomsten ook belasten op basis van artikel 18§2, op voorwaarde dat de afkoopwaarde meer dan 25.000 euro bedraagt en de afkoop in België niet aan progressief tarief wordt belast. Indien de heffingsbevoegdheid aan Nederland zou toekomen blijft punt 7 echter van toepassing.

 

1.2. Internrechtelijke behandeling

 

 

9. De internrechtelijke fiscale kwalificatie die moet worden verbonden aan die afkoop verschilt naargelang de verkrijger op het ogenblik dat de afkoopwaarde of het kapitaal wordt betaald of toegekend al dan niet nog een opdracht als bestuurder of zaakvoerder binnen de vennootschap uitoefent uit hoofde waarvan het kapitaal is gevormd.

10. Wanneer hij wel nog een opdracht uitoefent als bestuurder of zaakvoerder, is het zogenaamde attractiebeginsel van toepassing en maakt die afkoopwaarde/kapitaal een bezoldiging van bedrijfsleiders uit in de zin van artikel 32, WIB 92, die gezamenlijk belastbaar is tegen het progressief tarief.

 

11. Wanneer hij geen opdracht meer uitoefent als bestuurder of zaakvoerder, maakt die afkoopwaarde/kapitaal voor hem een zogenaamd 'gratis kapitaal' uit. Onder gratis kapitaal worden de kapitalen geldend als pensioen bedoeld die niet zijn gevormd d.m.v. voorafgaande stortingen. De gratis kapitalen zijn belastbaar als pensioen in de zin van artikel 34, § 1, 1°, WIB 92, namelijk pensioenen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op een beroepswerkzaamheid.

12. Wanneer dat gratis kapitaal ten vroegste naar aanleiding van zijn pensionering op de normale datum of in één van de 5 jaren die aan die datum voorafgaan wordt uitgekeerd of wanneer dat kapitaal naar aanleiding van zijn overlijden wordt uitgekeerd aan de persoon die zijn rechtverkrijgende is, dan is dat gratis kapitaal overeenkomstig artikel 171, 4°, g, WIB 92, belastbaar tegen een afzonderlijke aanslagvoet van 16,5 %, behoudens wanneer het stelsel van de volledige samentelling van de inkomsten voor hem voordeliger is.

13. Voor de toepassing van het hiervoor vermelde aanslagstelsel is, wat betreft de interpretatie van de notie 'pensionering', de daadwerkelijke pensionering vereist, ofwel op de normale datum (datum waarop de loopbaan wettelijk of statutair eindigt wegens ouderdomsredenen), ofwel in één van de vijf jaren die aan de normale datum voorafgaan. Het feit van de daadwerkelijke pensionering moet uitsluitend worden beoordeeld met inachtneming van de stopgezette beroepswerkzaamheid uit hoofde waarvan het kapitaal is gevormd.

 

14. In de regel is er sprake van pensionering wanneer een bepaalde bezoldigde beroepswerkzaamheid definitief wordt stopgezet bij het bereiken van een zekere leeftijd en er aan de betrokkene uit hoofde van die omstandigheid een wettelijk of ander pensioen wordt toegekend.

15. Wanneer dat gratis kapitaal in andere omstandigheden wordt betaald of toegekend dan is dat gratis kapitaal gezamenlijk belastbaar tegen het progressief tarief.

 

 

2. Omzetting in een ODV

16. Om dga’s die niet willen of kunnen afkopen een alternatief aan te bieden om het opgebouwde pensioen in eigen beheer toch te kunnen beëindigen, bestaat er tot en met 2019 de mogelijkheid om deze pensioenaanspraken in één keer volledig om te zetten in een ODV.

17. Na een omzetting in een ODV verplichting is een verdere opbouw niet meer mogelijk. Er zal alleen een jaarlijkse rente opbrengst zijn. De dga kan deze ODV op elk moment (en uiterlijk op het moment van het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, zijnde 67 jaar) gebruiken voor de aankoop  van een lijfrenteproduct. Als er geen lijfrenteproduct wordt aangekocht, moet de ODV vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd in 20 jaar in gelijkmatige delen worden uitgekeerd.

18. De dga kan deze ODV tijdens 2017, 2018 en 2019 eveneens afkopen met de voor die jaren geldende kortingen (34,5 %, 25 % en 19,5 %). In dit geval zijn dezelfde regels van toepassing als beschreven in 1.1.

19. De verdragsrechtelijke en de internrechtelijke behandeling van een omzetting in een ODV zal in een later addendum verder besproken worden.

3. Bevriezing

20. Bij een bevriezing van de pensioenen in eigen beheer gebeurt er niets. De oude regels over de pensioenen in eigen beheer blijven van toepassing. Aan de tot 30.06.2017 opgebouwde pensioenen mag niets meer worden toegevoegd. Ze kunnen alleen nog maar aangroeien door de rente die ze opleveren. Het pensioen in eigen beheer zal later dan ook als een gewoon pensioen worden uitgekeerd.

3.1. Verdragsrechtelijk regime

21. Bij de uitkeringen van de pensioenen in eigen beheer zullen deze onder het toepassingsgebied van artikel 18, § 1 vallen en in België belastbaar zijn.

3.2. Internrechtelijke behandeling

 

22. Ook hier geldt voor die uitkering dezelfde fiscale kwalificatie als vermeld in 1.2. hiervoor, met dien verstande dat wanneer het zou gaan om een rente i.p.v. een kapitaal en de verkrijger geen opdracht meer uitoefent als bestuurder of zaakvoerder, het bij hem gaat om een pensioenrente die gezamenlijk belastbaar is tegen het progressief tarief.

 

23. Voor vragen over de uitfasering van pensioenen in eigen beheer waarbij de dga inwoner is van België en de pensioen BV eveneens inwoner geworden is van België kan u best contact opnemen met belintax@minfin.fed.be.

 

 

 

 

 

Interne ref.: 712.653